Ervaringenoverzicht

Project- en interimmanagement

Gemeente Amsterdam (programma- en interim management)

De opdracht behelst de stabilisatie van de ICT en vervolgens de voorbereiding van de centralisatie van de gemeentelijke ICT voorzieningen.
De stabilisatie van de ICT voorzieningen bestond ondermeer uit het stadsbreed doorlichten van het Applicatie- en Infrastructuurlandschap gerelateerd aan de bedrijfsprocessen.

Mede opstellen van een stabilisatieplan, de aansturing van de onderdelen Applicatiemanagement en Projecten alsook het inrichten van stadsbreed Project Portfoliomanagement. Door de uitvoering van een stabilisatie programma is het ICT dossier van de gemeente Amsterdam zover op orde gekomen dat de centralisatie van de totale ICT van de gemeente ter hand wordt genomen. Het programma en de businesscase voor stadsbrede centralisatie is opgesteld en na bestuurlijke besluitvorming heeft de gemeenteraad het programmabudget beschikbaar gesteld.


Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) (interim management)

De opdracht behelst het inrichten en opzetten van een nieuwe beleidsadvies unit (Handhaving).
Tevens het ontwikkelen van (inhoudelijk) IND breed handhavingsbeleid, de implementatie daarvan bij klantdirecties, alsmede het opzetten van samenwerking met de ketenpartners (Vreemdelingen Politie, Zeehavenpolitie, Kmar, etc.).

“Caroline Postma, Hoofddirectie en CIO IND Jaap is een erg prettige en zeer betrokken collega. Hij was inhoudelijk goed op de hoogte en heeft daarmee en ook door zijn conceptuele insteek onze organisatie daadwerkelijk verder geholpen. Jaap heeft samenwerking hoog in zijn vaandel.”

De opdracht betreft het reorganiseren van de afdeling Proces- en Informatiemanagement (PIM). Deze afdeling opereert op het snijvlak tussen de business units (klantdirecties) en aansturing van ICT leveranciers (demand-supply). De afdeling moet heringericht en afgebouwd worden en in een nieuw nog op te richten directie Informatievoorziening worden ondergebracht. Projecten en activiteiten afbouwen en herbeleggen.

Hans Blokpoel, Hoofddirectie en CIO IND“
Jaap heeft de afbouw van een afdeling voorbeeldig gedaan, en daarbij de productie tot het laatst bewaakt en tegelijkertijd veel mensen begeleid naar nieuwe kansen. Daarna heeft hij in een ander deel van de organisatie interim management gedaan van een nieuw organisatieonderdeel, met methodologische uitdagingen rondom nieuwe werkzaamheden.”


Voorziening tot samenwerking Politie Nederland (project- en interim management)

De opdracht behelst de integratie van de ICT dienstverlening aan het landelijk politiekorps KLPD en de regio korpsen Utrecht, Gooi & Vechtstreek en Flevoland.
Het betreft het (landelijk)beheer (7×24) van de infrastructuur, applicaties en meldkamers voor de vier korpsen (ca. 12.000 werkplekken) alsmede alle service- en accountmanagement processen, dienstencatalogus en het voldoen aan het gevraagde serviceniveau en programmamanagement van alle ICT projecten.

Tanja van den Akker, hoofd Servicemanagement vtsPN Regiokorpsen “Jaap is een resultaatgerichte manager met veel ervaring. Hij heeft een no-nonsense aanpak en is schept duidelijke kaders voor de eigen organisatie, de klant(en) en de leverancier(s). In politiek uitdagende omgevingen weet hij zich goed te presenteren, staat hij voor zijn mensen en geniet hij vertrouwen bij alle betrokken partijen. Jaap is een manager die je inhuurt voor de zwaardere klussen waarbij vanuit een situatie van achterstand een pad naar verbetering gevonden en gevolgd moet gaan worden.”

Winnie Weintre, hoofd Servicemanagement vts PN KLPD “Jaap is iemand met zowel zeer grote management als leiderschapsvaardigheden. Hij is zeer resultaat gericht en gecommit aan zowel de opdracht, de organisatie, de medewerkers en de klanten. Het was zowel een eer als een plezier voor en met hem te werken.”

De opdracht betreft het opbouwen van een beheerorganisatie voor het KLPD met een stabiel serviceniveau. ICT dienstverlening van het KLPD moet worden ge-insourced. Dit betreft zowel infrastructuur als (business)applicaties.

Frank Wasterval, hoofd Rekencentrum KLPD “Ik heb Jaap leren kennen als een toegankelijke, menselijke manager met een strategische, klantgerichte benadering. Jaap verzamelt zoveel mogelijk hulpmiddelen om zijn doel te bereiken en houdt daarbij van experimenteren. Aan zijn medewerkers geeft hij alle ruimte om zich te bewijzen.”


KPN (project- en interim management)

De opdracht behelst het professionaliseren van een projectmanagementafdeling.
Tevens dient sturing op de totale projectportefeuille ingericht te worden (portfoliomanagement). Aansluiting met de business dient versterkt te worden. Daarnaast dient de afdeling voorbereid te worden op een reorganisatie die KPN Zakelijk Markt breed (3500 fte) wordt uitgevoerd.

Theo van Es, manager Productontwikkeling KPN Zakelijke Markt “Jaap levert kwalitatief goed werk, met verstand van interim-management en projectmanagement. Hij heeft bij KPN de projectmanagementunit verder geprofessionaliseerd.”


Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland Gemeente Leiden (projectmanagement)

De opdracht betreft het ontwikkelen van een lange termijn visie voor het RBL ten behoeve van het Bestuur en Colleges van gemeenten in de regio.
Doorvertaling van deze visie naar een operationeel jaarplan 2006 voor het RBL en tevens het doorlichten van twee grote projecten gericht op voortijdig schoolverlaters.

Ronald Zoutendijk, directeur Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland
“Jaap heeft een goede prestatie geleverd bij de totstandkoming van de Jongerenloketten voor Voortijdig Schoolverlaters. In korte tijd zijn de projecten geëvalueerd en zijn vervolgstappen gemaakt in het realiseren van fysieke Jongerenloketten in de regio. Jaap is in staat met ons mee te denken en speelt een professionele ondersteunende rol bij het realiseren van onze maatschappelijke opdracht op het terrein van het voorkomen en bestrijden van ongeoorloofd schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten.”


Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) (project- en interim management)

De opdracht betreft de professionalisering van een beleidsafdeling op de aspecten:
producten en beleidsontwikkelproces, tijdige levering, kwaliteit en financiële besturing. Doorvoeren van een reorganisatie van de afdeling. De beleidsafdeling is verantwoordelijk voor ontwikkeling en implementatie van het beleid voor de primaire opvangprocessen (Asielcentra).

Het COA vraagt nieuw opvangbeleid te ontwikkelen inclusief implementatie instrumenten voor de business units (Asielcentra).


Softwarehouse Politie (ISC) (interim management)

De opdracht behelst het professionaliseren van een softwarehouse. Zowel software ontwikkeling als beheer.


Mobiel Netwerk C2000 (BZK) (interim management)

De opdracht behelst de beheerorganisatie C2000 op te bouwen als een mobiele operator. De beheerorganisatie is verantwoordelijk voor het beheer van de landelijk mobiele infrastructuur voor 100.000 eindgebruikers. Eindgebruikers bevinden zich in de gehele ‘zwaailichtsector’ (Politie, KLPD, KMAR, Brandweer en Ambulance sector).


Ministerie van VROM (project- en verandermanagement)

De opdracht betreft het uitvoeren van verandermanagement bij de ERP implementatie. Het ERP traject betreft het uniformeren van alle financiële processen voor 600 tot 900 eindgebruikers.


Interpolis (interim management)

Het is de opdracht een ICT organisatie te professionaliseren (levering volgens SLA afspraak) en reorganiseren inclusief het adviestraject met de OR.


Rijkswaterstaat (project- en verandermanagement)

Het is de opdracht dat een ICT organisatie (40 fte) professioneler gaat werken en dat de ICT kosten afnemen en de uitval van de ICT wordt opgelost.